Badania medycyny pracy

W świetle obowiązujących przepisów badaniom medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Czytaj więcej: Badania medycyny pracy

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona Pacjentowi zgłaszającemu taką wolę bezpośrednio do pracownika recepcji, w której znajduje się dokumentacja. Kopia dokumentacji medycznej (oryginał pozostaje w archiwum) może zostać odebrana :

  • osobiście
  • przez osobę posiadającą potwierdzone upoważnienie od zainteresowanego Pacjenta