Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, np.:

 

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowanalegitymacja ubezpieczeniowa;

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

- zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

4. Dla emerytów i rencistów

- legitymacja emeryta i rencisty,

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA),

- aktualny odcinek emerytury lub renty,

- dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty;

5. Dla osoby bezrobotnej

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

- umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

- dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia,

- aktualne zaświadczenie wydawane przez pracodawcę,

- zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,

- legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualna datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,

- legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu,

- w przypadku dzieci uczący się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – np. legitymację szkolną/ studencką

- w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka,

8. Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej

- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

9. Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

- poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP,

- karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydawana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA – w przypadku pobytu na terenie RP.

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Przyjmuję się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jestważny przez 30 dni od:

- daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie ZUS i KRUS,

- daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,

- daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

- legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,

- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.